תמונה להעברה ללא תמורה11

מהי עסקת העברת דירה ללא תמורה / העברת דירה במתנה:

מהי עסקת העברה ללא תמורה – כאשר צד אחד מעביר לאדם אחר, בין אם הוא קרוב משפחה או לא – זכויות מקרקעין ולא דורש בעבורן תשלום, זוהי עסקת העברה ללא תמורה. כאשר תשלום בעבור הנכס לא נדרש כלל – זוהי מתנה לכל דבר. במקרה וההעברה נעשית כנגד תמורה חלקית, אפילו זעירה, זוהי איננה עסקה ללא תמורה.

עסקאות מסוג זה הינן נפוצות במיוחד בתוך משפחה – למשל העברת דירה במתנה לילדים, העברת דירה במתנה מסבתא לנכד וכדומה. חשוב שעסקאות מסוג אלא יבוצעו ע"י עורך דין מאחר ומדובר בפעולה משפטית לכל דבר.

מס בהעברה ללא תמורה

ככלל מס רכישה בהעברה ללא תמורה הוא 1/3 ממס הרכישה הרגיל. במידה, ובבעלותו של מעניק המתנה (לדוגמא – ההורה) דירת מגורים והוא מעוניין לרכוש על שמו דירה שנייה, יחויב המעניק במס רכישה בגין הדירה הנוספת. עם זאת, כאשר מטרת הרכישה הינה לצורכי מתנה (ואין איסור על כך – כגון: העברת דירה במתנה מילד להורה או להפך), יוכל לקבל פטור מתשלום מס רכישה עבור דירה נוספת. למעשה, בכך שהוא רושם את הדירה הנוספת על שמו של מקבל המתנה – הוא נמנע מלשלם מס רכישה בגין נכס שני (או יותר) שבבעלותו, אלא משלם לפי מדרגות מס בגין דירה יחידה.

כיצד מבצעים העברת נכס ללא תמורה לאדם אחר

העברת נכס ללא תשלום ותמורה היא עסקת מקרקעין לכל דבר. במסגרת עסקה זו על הצדדים לחתום על מספר מסמכים משפטיים, להלן:

  • על מעביר הנכס לחתום כי הוא 'נותן מתנה' בפני עורך דין.

  • מקבל המתנה מחויב לחתום על תצהיר כי הוא 'מקבל מתנה' בפני עורך דין.

  • הצדדים חותמים על הסכם המפרט את תנאי העסקה 

  • שני הצדדים – המעניק והמקבל, צריכים לחתום על טפסי הצהרות ולהגיש אותם למיסוי מקרקעין תוך חודש ימים.

  • שני הצדדים -המעניק והמקבל,  צריכים לחתום על שטר מכר עם אימות החתימה.

  • יש מקרים בהם הזכויות על הנכס אינן רשומות בטאבו אלא בחברה משכנת – במקרים אלו יתכן כי יעלה הצורך לחתום על טפסים נוספים.

 

בהמשך התהליך יצטרכו שני הצדדים להביא אישור מהעירייה ובו הפניה לרשם המקרקעין לפי סעיף 324 לפקודת העיריות על מנת שיתאפשר הרישום בטאבו. שני הצדדים יצטרכו להציג צילומי תעודת זהות ואישור על תשלומי אגרות. העסקה, כמרבית עסקאות הנדל"ן, כרוכה בתשלום אגרת רישום עסקה לטאבו על סך עשרים ושבעה שקלים, אשר עשויה להשתנות מעת לעת.

עסקת מתנה עם תנאים או עסקה בלתי חוזרת

ישנם שני סוגים של עסקאות מתנה: הראשונה היא האפשרות לעסקה בת ביטול. כלומר, מעניק הדירה עשוי לדרוש כי ההעברה ללא תמורה תתבצע כעסקת מתנה מותנית שתתרחש בתאריך או במקרה מסוים בלבד. אפשרות אחרת היא עסקה בלתי חוזרת, שלא ניתנת לביטול. ברוב המקרים כאשר מעניק המתנה מעוניין בשליטה מסוימת בנכס, בין אם שליטה פיזית או אחרת – הוא מבקש להוסיף במעמד החתימה על העסקה מספר תנאים ודרישות.

יש מקרים בהם העסקה מתבטלת, לדוגמה, בעסקת מתנה כאשר הורה העניק במתנה דירה לילד והתנה זאת בכך שהדירה לא תימכר במשך 10 שנים, וכאשר הילד הפר תנאי זה עלולה העסקה להתבטל.

דיווח על עסקה ללא תמורה למיסוי מקרקעין

החוק קובע, כי תוך 30 ימים מקיום העסקה יש לדווח למיסוי מקרקעין. בטופס ההצהרה יש להציג את הפרטים הבאים: נתוני ודרישות העסקה, שווי הדירה המועברת וכדומה. כמו כן, יש למלא את סעיף הפטור ממס שבח ואת הסעיף להקלה ממס רכישה.

 

Scroll to Top